Upoznavanje.org
Upoznavanje.net

 


Ulaz za registrovane


Zaboravili ste lozinku?
Nemate nalog? Napravite nalog

Pretraga oglasa

Ko je online?

Trenutno je 3 gostiju na vezi

Preuzmi RSS

DIPLOMIRANI PRAVNIK.

Pogledaj sve oglase od pravac
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE
U PRAVAC SRPSKOJ ISTRAŽILAČKOJ AGENCIJI BEOGRAD SRBIJA
NA OSNOVU ČLANA 201. ZAKONA O RADU REPUBLIKE SRBIJE.

______________________________________ ____________________


DIPLOMIRANA PRAVNICA / DIPLOMIRANI PRAVNIK

za obavljanje stručnog osposobljavanja i usavršavanja.
Jedna / jedan (1) izvršiteljka / izvršilac.Omogućuje se diplomiranoj pravnici / diplomiranom pravniku obavljanje stručnog osposobljavanja i usavršavanja u PRAVAC srpskoj istražilačkoj agenciji Beograd Srbija, u skladu sa članom 201. Zakona o radu.

Obavljanjem stručnog osposobljavanja i usavršavanja u PRAVAC srpskoj istražilačkoj agenciji Beograd Srbija (u skladu sa članom 201. Zakona o radu i u skladu sa programom stručnog osposbljavanja i usavršavanja) diplomiranoj pravnici / diplomiranom pravniku omogućuje se jedinstvena prilika za sticanje praktičnih i dodatnih teoretskih spoznaja u oblasti suzbijanja kriminala (SERBICUS INVESTIGATOR CRIMINI OBSTAT) i u drugim oblastima primenjene pravne nauke i ostalih srodnih naučnih i praktičnih spoznaja.-
Srpski istražilac Radomir M. Misaljević diplomirani pravnik prvi je preduzetnik kome je pojedničnim pravnim aktom državnog organa (rešenje o odobravanju osnivanja broj: 10-320-7/2 od 7. marta 1990. godine) omogućeno, dozvoljeno i registrovano bavljanje istražilačkom delatnošću, kao vidom privatizovanog dela bezbednosti.

PRAVAC srpska istražilačka agencija Beograd Srbija prva je srpska istražilačka agencija, osnovana 1990. godine.-

- PLAN I PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJVANJA I USAVRŠAVANJA:


Stručno osposobljavanje i usavršavanje obavlja se u skladu sa planom i programom stručnog osposobljavanja i usavršavanja, kojeg utvrdi PRAVAC srpska istražilačka agencija Beograd Srbija u okviru stečenog zanimanja lica koje obavlja stručno osposobljavanje i usavršavanje i u okviru registrovane osnovne delatnosti PRAVAC srpske istražilačke agencije Beograd Srbija, u skladu sa članom 201. Zakona o radu.

Stručno osposobljavanje i usavršavanje obavlja se u skladu sa registrovanom osnovnom delatnošću PRAVAC srpske istražilačke agencije Beograd Srbija, podgrupa 74600 (delatnost traženja nestalih lica i zaštite - istražilac) utvrđene Zakonom o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja.

Stručno osposobljavanje i usavršavanje obavlja se u skladu sa stečenim zanimanjem lica koje obavlja stručno osposobljavanje i usavršavanje, VII/1 stepen stručne spreme, diplomirana pravnica / diplomirani pravnik.

Obavljanjem stručnog osposobljavanja i usavršavanja u PRAVAC srpskoj istražilačkoj agenciji Beograd Srbija (u skladu sa članom 201. Zakona o radu i u skladu sa programom stručnog osposbljavanja i usavršavanja) omogućuje se diplomiranoj pravnici / diplomiranom pravniku jedinstveni neposredni i posredni kontakti sa različitim pojedincima i formalnim i neformalnim grupama, sa državnim organima (pravosuđe, tužilaštva, državna uprava, lokalna samouprava, upravne organizacije), sa udruženjima, sa privrednim društvima, sa preduzetnicima, sa državnim službenicima i nameštenicima, sa policijskim službenicima, sa nosiocima poravosudnih funkcija, sa državnim tužiocima i njihovim zamenicima, sa sudijama za prekrašaje, sa advokatima, sa veštacima, sa pisarnicima, sa arhivima, sa predstavnicima svih oblika medija, sa predstavnicima nedržavnih subjekata, sa asocijacijama poslodavaca, preduzetnika, zaposlenih, sindikata, sa pojedncima i grupama iz različitih životnih i radnih okruženja, sa subjektima u drugim državama, ostalo.

Obavljanjem stručnog osposobljavanja i usavršavanja u PRAVAC srpskoj istražilačkog agenciji Beograd Srbija (u skladu sa članom 201. Zakona o radu i u skladu sa programom stručnog osposbljavanja i usavršavanja) omogućuje se diplomiranoj pravnici / diplomiranom pravniku jedinstveno dodatno stručno obrazovanje kod pravnih i fizičkih lica (obrazovne ustanove, mediji, udruženja, nedržavni subjekti, poznati stručnjaci, slično) sa kojima PRAVAC srpska istražilačka agencija Beograd Srbija ostvaruje poslovnu, obrazovnu, medijsku, stručnu i sličnu saradnju i zajednički rad, a u svrhu sticanja dodatnih teoretskih i iskustvenih spoznaja.Stručno osposobljavanje i usavršavanje traje jednu (1) godinu.O stručnom osposobljavanju i usavršavanju zaključuje se pisani ugovor između poslodavca PRAVAC srpske istražilačke agencije Beograd Srbija i lica koje obavlja stručno osposobljavanje i usavršavanje, u skladu sa članom 201. Zakona o radu.
Posle uspešno okončanog obavljenog stručnog osposobljavanja i usavršavanja PRAVAC srpska istražilačka agencija Beograd Srbija izdaje uverenje na ime lica koje je obavilo stručno osposobljavanje i usavršavanje o obavljenom stručnom osposobljvanju i usavršavanju na pravničkim i srodnim poslovima, posebno na poslovima sprečavanja, otkrivanja, rasvetljavanja i suzbijanja kriminala, u skladu sa članom 201. Zakona o radu.-
Posle uspešno okončanog obavljenog stručnog osposobljavanja i usavršavanja u PRAVAC srpskoj istražilačkoj agenciji Beograd Srbija i dobijanja uverenja o obavljenom stručnom osposobljavanju i usavršavanju, diplomirana pravnica / diplomirani pravnik stiče jedan od propisima utvrđenih uslova za prijavljivanje za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita (pravosudni, za rad u organima državne uprave i lokalne samouprave, za rad u organima unutrašnjih poslova, za rad kao registrovani i ovlašćeni privredni subjekt privatizovanog dela bezbednosti, za rad u tržištima hartija od vrednosti, za rad u brokersko - dilerskim društvima, za rad u finansijskim i osiguravajućim organizacijama, za rad u ostalim državnim organima i drugim privrednim subjektima) u okviru stečenog stepena stručne spreme (VII/1) i u okviru stečenog zanimanja (diplomirana pravnica / diplomirani pravnik).-
PRETEŽNE NAUČNE I ISKUSTVENE OBLASTI
KOJE SE TEORETSKI I PRAKTIČNO PRIMENJUJU
TOKOM OBAVLJANJA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA:


- kriminalistika (taktika, metodika, operativa, tehnika),
- krivično pravo (opšti i posebni deo),
- krivično procesno pravo (pretkrivični postupak, prethodni postupak, glavni pretres, postupak po pravnim lekovima),
- osnovi građanskog prava (obligaciono, stvarno, trgovinsko, nasledno, porodično, autorsko, saobraćajno),
- parnični postupak, vanparnični postupak, izvršni postupak, medijacija, arbitraža, prekršajni postupak, upravnosudski postupak, ustavnosudski postupak,
- upravno pravo, upravni postupak,
- kriminologija (etiologija, fenomenologija, kriminalna politika),
- penologija,
- sudska medicina,
- sudska psihologija,
- forenzična psihologija,
- sudska psihijatrija,
- socijalna patologija,
- sistem obezbeđenja lica, imovine i poslovanja,
- telekomunikacije,
- kancelarijsko poslovanje,
- praksa.ZAKON O RADU REPUBLIKE SRBIJE


- izvod -
4) Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju


Član 201.Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju poslodavac može da zaključi:

1) sa nezaposlenim licem, radi obavljanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita, kad je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci;

2) sa licem koje želi da se stručno usavrši i stekne posebna znanja i sposobnosti za rad u svojoj struci, odnosno da obavi specijalizaciju, za vreme utvrđeno programom usavršavanja, odnosno specijalizacije.

Poslodavac može licu iz stava 1. ovog člana da obezbedi novčanu naknadu i druga prava, u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o stručnom osposobljavanju i usavršavanju.

Novčana naknada iz stava 2. ovog člana ne smatra se zaradom u smislu ovog zakona.

Ugovor iz stava 1. ovog člana zaključuje se u pisanom obliku.


- USLOVI:


- VII/1 stepen stručne spreme,

- zanimanje: diplomirana pravnica / diplomirani pravnik,

- bez radnog iskustva u zanimanju ili sa kraćim radnim iskustvom u stečenom zanimanju,

- državljanstvo srpsko,

- mesto prebivališta odnosno boravišta: isključivo Beograd,

- sposobnost, umeće, želja, volja za obavljanje različitih pravničkih poslova u okviru stečenog zanimanja i u okviru registrovane osnovne delatnosti PRAVAC srpske istražilačke agencije Beograd Srbija,

- sposobnost, umeće, želja, volja za sticanje praktičnih saznanja u okviru stečenog zanimanja i u okviru registrovane osnovne delatnosti PRAVAC srpske istražilačke agencije Beograd Srbija,

- sposobnost, umeće, želja, volja za kontaktiranje sa različitim pojedincima i grupama u okviru stečenog zanimanja i u okviru registrovane osnovne delatnosti PRAVAC srpske istražilačke agencije Beograd Srbija,

- sposobnost, umeće, želja, volja za kontaktiranje sa komitentima PRAVAC srpske istražilačke agencije Beograd Srbija,

- sposobnost, umeće, želja, volja za kontaktiranje sa pisarnicama i arhivama organa državne uprave i lokalne samouprave, državnih tužilaštava, sudova, upravnih organizacija, udruženja, privrednih društava,

- sposobnost, umeće, želja, volja za kontaktiranje sa državnim tužiocima, zamenicima, sudijama, krivičnoprocesnim i građanskoprocesnim strankama i subjektima, veštacima, advokatima, sa osumnjičenim, sa oštećenim, sa njihovim porodicama, sa državnim službenicima i nameštenicima organa državne uprave i lokalne samouprave i upravnih organizacija, sa poštama, bankama, osiguravajućim organizacijama, subjektima prometa hartija od vrednosti i ostalim pravnim i fizičkim licima,

- sertifikovano znanje rada na računaru,

- sposobnost snalaženja u novonastalim životnim i radnim situacijama,

- sticanje povoljnog i pozitivnog rezultata popunjavanjem upitnika PRAVAC srpske istražilačke agencije Beograd Srbija,

- sticanje povoljnog i pozitivnog rezultata proverom u životnom i radnom okruženju kandidatkinje / kandidata,

- sticanje povoljnog i pozitivnog rezultata obavljanjem razgovora u poslovnom sedištu PRAVAC srpske istražilačke agencije Beograd Srbija,

- sposobnost čuvanja poslovne tajne o čemu potpisuje pisanu izjavu pre početka razgovora.- DOSTAVLJANJE PRIJAVE:


Diplomirana pravnica / diplomirani pravnik koja / koji želi da se kandiduje za omogućavanje obavljanja stručnog osposobljavanja i usavršavanja u PRAVAC srpskoj istražilačkoj agenciji Beograd Srbija,


- mora ispunjavati sve gore nevedene i utvrđene uslove,

- mora detaljno proučiti i spoznati ovu javno objavljenu potrebu za omogućavanjem obavljanja stručnog osposobljavanja i usavršavanja u PRAVAC srpskoj istražilačkoj agenciji Beograd Srbija,

- mora detaljno proučiti, spoznati i prihvatiti prava i obaveze iz člana 201. Zakona o radu Republike Srbije,

- mora detaljno proučiti i spoznati registrovanu osnovnu delatnost PRAVAC srpske istražilačke agencije Beograd Srbija,- mora dostaviti detaljnu i seveobuhvatnu svojeručno potpisanu prijavu poštom na adresu poslovnog sedišta PRAVAC srpske istražilačke agencije Beograd Srbija.Potreba za omogućavanjem obavljanja stručnog osposobljavanja i usavršavanja ostaje na snazi do prijema podesne / podesnog diplomirane pravnice / diplomiranog pravnika.-- NAPOMENA:


Nepotpune, neuredne, provokativne, nezakonite, neozbiljne, nestručno napisane prijave, prijave dostavljene od lica koja ne ispunjavaju sve gore navedene i utvrđene uslove neće se uopšte uzimati u razmatranje, a lica koja pošalju takve prijave neće se pozivati na razgovor u poslovno sedište PRAVAC srpske istražilačke agencije Beograd Srbija.-Kontakti sa kadidatkinjama / kadidatima ostvaruju se isključivo nakon prijema podesno dostavljene prijave.

Ne ostvaruju se konatakti telefonom ili na drugi način pre podnošenja prijave.-- ZARADA:


Za vreme trajanja obavljanja stručnog osposobljavanja i usavršavanja, diplomirana pravnica / diplomirani pravnik koja / koji obavlja stručno osposobljavanje i usavršavanje nema pravo na isplatu zarade od strane poslodavca, u skladu sa članom 201. Zakona o radu.-- DOPRINOSI:


Za vreme trajanja obavljanja stručnog osposobljavanja i usavršavanja, poslodavac nema obavezu uplaćivanja doprinosa za socijalno osiguranje (penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje) na ime diplomirane pravnice / diplomiranog pravnika koja / koji obavlja stručno osposobljavanje i usavršavanje, u skladu sa članom 201. Zakona o radu.-- NOVČANA NAKNADA:


Poslodavac može (ali ne mora) isplaćivati novčanu naknadu diplomiranoj pravnici / diplomiranom pravniku koja / koji obavlja stručno osposobljavanje i usavršavanje u skladu sa stečenim ukupnim prihodom odnosno dobiti i u skladu sa obimom i vrstom radnog doprinosa diplomirane pravnice / diplomiranog pravnika koja / koji obavlja stručno osposobljavanje i usavršavanje u sticanju ukupnog prihoda odnosno dobiti, u skladu sa članom 201. Zakona o radu.-


- NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE:


Diplomirana pravnica / diplomirani pravnik koja / koji obavlja stručno osposobljavanje i usavršavanje, može samostalno regulisati međusobna prava i obaveze sa Nacionalnom službom za zapošljavanje Republike Srbije, u skladu sa njihovim programima stimulacije, subvencije, beneficije, bespovratnog novčanog pomaganja, kreditiranja za zapošljavanje pripravnika, praktikanata, volontera i drugih nezaposlenih lica.-

______________________________________ ____________________


RADNI ODNOS:


Posle uspešno okončanog obavljenog stručnog osposobljavanja i usavršavanja i sticanja pozitivnog i povljnog stručnog i radnog rezultata, diplomirana pravica / diplomirani pravnik može zasnovati radni odnos (na neodređeno ili određeno vreme) u PRAVAC srpskoj istražilačkoj agenciji Beograd Srbija zaključivanjem ugovora o radu između poslodavca PRAVAC srpske istražilačke agencije Beograd Srbija i diplomirane pravnice / diplomiranog pravnika koja / koji je obavljala / obavljao stručno osposobljavanje i usavršavanje, u skladu sa Zakonom o radu.-
Cena:
Kontakt:
Kontakt: P R A V A C
srpska istražilačka agencija

osnovana 1990. godine

srpski istražilac Radomir M. Misaljević diplomirani pravnik.


matični broj: 55213011
PIB: 100135948
osnovna delatnost 74600 istražilac- 11050 BEOGRAD 22
poštanski fah 22
Bačvanska 21.- 11070 BEOGRAD 27
poštanski fah 142
Mihaila Pupina 169.


S r b i j a.Telefon/faks:
2852411, 3195523, 2696986, 2851722, 2851723,
063248996, 0645876102, 0621248996, 0691248996, 0611565880.Internet adrese:

office@pravac.co.rs
pravac@nadlanu.comInternet stranica:

www.pravac.co.rsSERBICUS INVESTIGATOR CRIMINI OBSTAT.-
11050 BEOGRAD, SRBIJA
Dajte svoju ponudu
Kontaktiraj pravac Privatnom porukom
DIPLOMIRANI PRAVNIK.

 

Oglasi za posao

Automobili

Powered by AdriaHost